Infotainment

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę

„Nowoczesnego automatycznego centrum gnącego”

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert na dostawę „Nowoczesnego automatycznego centrum gnącego”, w ramach postępowania nr 1/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie Frankonia Poland Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 , Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP.

W dniu 23.06.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.

Dziękujemy za nadesłane oferty. •   

  Frankonia – Poland Sp. z o.o.,
  ul. Brzegowa 105A,
  58-200 Dzierżoniów

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 •  

   

Zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowoczesnego automatycznego centrum gnącego, w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie Frankonia Poland Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP.

 

Postępowanie zostało oznaczone znakiem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.Celem ułatwienia przygotowania oferty przedstawiamy także załączniki:


Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (wytyczne programowe).